Enquête Gezinsbond

25 September 2012

Enquête Gezinsbond

Als belangengroep van en voor de gezinnen wilde de plaatselijke Gezinsbond de leden van Ternat, Lombeek en Wambeek graag informeren over de intenties van de verschillende politieke partijen van Ternat wat betreft gezinsbeleid. Gesteund door de resultaten van de grote gezinsenquête van gezinsbond nationaal, stelde de Gezinsbond een aantal vragen aan alle Ternatse partijen. sp.a groen + gaf er graag uitgebreid antwoord op. Je vindt hieronder de vragen én onze antwoorden. Meer info over de Gezinsbond kun je bekomen bij Sven Van Campenhout : [email protected]

Diethard Vanderheyden, voorzitter groen Ternat :

1. Er is een groot gevoel van onveiligheid in het verkeer in onze gemeente. Ouders durven hun kinderen vaak niet te voet of met de fiets naar school of naar de sportclub te sturen. Wat zijn jullie plannen ivm veiliger fiets en voetgangersverkeer in Ternat, specifiek van en naar de scholen en nabij de locaties van sport / hobby's zoals sporthal/zwembad en De Ploter?

sp.a Groen + stapt niet in een meerderheid zonder de garantie dat er werk wordt gemaakt van een integraal mobiliteitsplan. We hebben in Ternat een achterstand van tientallen jaren ivm investeringen in voet- en fietspaden en een globale visie op mobiliteit en veiligheid in Ternat. We willen dat binnen de 6 maand een sneltoets van het mobiliteitsplan is afgerond, zodat Ternat recht heeft op subsidies voor voet- en fietspaden. We willen een meerjarenplan met bijhorende budgetten om voet- en fietspaden aan te leggen op de verbindingswegen. Lokale wegen moeten ingericht worden op maat van de trage weggebruikers, zone 30 moet overal visueel eenduidig en herkenbaar ingericht worden zodat mensen door hebben dat ze zich in een zone 30 bevinden. Bij herinrichting van wegen moet het STOP-principe gehanteerd worden (rekening houden met de respectievelijke noden van stappers ,trappers, openbaar vervoer en personenwagens).

Wie meer wil weten over onze visie omtrent mobiliteit in Ternat kan ook kijken naar onze antwoorden aan het verkeersplatform ternat op onze website www.groenternat.be

2. Er is een groot tekort aan voldoende en degelijke speeltuinen en speelruimte voor kinderen in het openbaar domein. Gezinnen gaan buiten de gemeente om er naar de speeltuin te gaan. Wat is jullie visie rond speeltuinen en speelweefsel. Welke termijn houden jullie voor ogen?

sp.a Groen + pleit in haar programma voor de uitbouw van een speelweefsel in Ternat. Voldoende speelpleintjes op korte afstand van en in woonzones waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en veilig spelen met kinderen uit de buurt. De huidige speelpleintjes moeten opnieuw in ere worden hersteld en ook hier kan dit niet los gezien worden van een integraal mobiliteitsplan met trage wegen en veilige zones naar en rond speelpleintjes. Het "renoveren" van de bestaande speeltuintjes moet binnen het jaar afgerond kunnen worden. In vergelijking met een voetbaltribune is dit een project zonder noemenswaardige kost. Integendeel, niets doen kost ons sociaal weefsel en beweging voor de allerkleinsten die dan , wie weet, later misschien hun verworven motoriek en spelplezier met anderen voortzetten in de sportclub.

Lees ook ons artikel over speelweefsel op onze website www.groenternat.be

3. Uit de enquête van de gezinsbond kwam naar voor dat de mensen niet op de hoogte zijn van het beleid van de gemeente inzake dienstverlening en zorg. Wat stellen jullie voor om dit op te lossen?

Het is duidelijk dat er zeer veel voorhanden is maar het is niet evident voor iedereen om de weg naar die informatie te vinden. Daarom moet de gemeente inzetten op een communicatieverantwoordelijke (dit zou reeds met een halftime kunnen).Verschillende doelgroepen of diensten vereisen immers verschillende aanpak om geinformeerd te raken of blijven. Voorts moet zowel in het adminstratief centrum als in het sociaal huis een ontvangstbalie zijn die mensen kan informeren of kan verwijzen naar de juiste dienst, of website, lokaal én bovenlokaal. Het nieuwe sociaal huis dat gebouwd wordt mag niet alleen dienen voor administratieve zaken, maar moet ook dienen als ontmoetingsplaats. Men kan er elkaar dagelijks ontmoeten. Dit breekt het sociaal isolement en zorgt ook voor tijdige detectie van noden en het doorverwijzen naar het bijhorend dienstenaanbod.

4. Is onze gemeente klaar voor een beleid dat voortdurend rekening houdt met het milieu?  En hoe vertalen jullie dat dan in het dagelijkse bestuur van onze gemeente?

Milieu kan laat zich niet afbakenen in een apart vakje. Het milieubeleid in een gemeente vergt een integrale aanpak over alle beleidsdomeinen heen. Het is niet echt productief wanneer de schepen van milieu en de milieu ambtenaar projecten opzetten terwijl in andere domeinen geen rekening wordt gehouden met de impact van beslissingen op milieu. Daarom stelt sp.a Groen + voor dat de schepen van milieu een middel in handen krijgt om te bevorderen dat de andere schepenen rekening houden met de milieuimpact van hun plannen of realisaties. Zo zou 10% van elk schepenbudget geblokkeerd moeten worden en kan dit pas vrijgemaakt worden door de schepen van milieu als hij vaststelt dat er voldoende gekeken is naar het minimaliseren van mogelijke milieuimpact, of beter nog wanneer er gestreefd werd naar een positieve balans voor het milieu. Dit zou er voor moeten zorgen dat het niet blijft bij intenties maar dat er werkelijk een coherent en efficient beleid gevoerd wordt.

Wie meer wil weten over onze visie rond natuur in ternat kan extra info vinden in onze antwoorden aan natuurpunt ternat op onze website www.groenternat.be

5.    Hebben jullie initiatieven  gepland die onze Ternatse senioren ten goede komen? Welke?

De zorg voor het welzijn van de inwoners is een essentiële taak van de overheid. De steeds grotere groep ouder wordende burgers verdient hierbij specifieke aandacht.

Inspraak en participatie op alle beleidsniveau's dus ook in ouderenbeleid is een belangrijk thema voor sp.a Groen +. De gemeente moet nauw samenwerken met de ouderenadviesraad en bij de opmaak van de beleidsplanning met hen in overleg treden.

Nog een belangrijk speerpunt in ouderenbeleid is ervoor te zorgen dat ouderen niet verdwijnen uit het maatschappelijke leven eens ze verdwijnen uit het economische.

sp.a groen+ stelt voor dat we in Ternat:

  • de bekwaamheid van ouderen maximaal verzilveren door hen aan te schrijven en hun talenten in kaart te brengen. Dit kan vervolgens gekoppeld worden aan de jaarlijkse vrijwilligersbeurs.
  • Als gemeente moeten we er mee voor zorgen dat ouderen op korte afstand sociale ontmoetingsplaatsen hebben, zodat ze niet in isolement raken.
  • Het gemeentebestuur kan logistieke en financiële steun verlenen aan projecten als een telefooncirkel, waarbij ouderen elkaar dagelijks op een bepaald tijdstip telefoneren.
  • In samenwerking met de politie zou een "opfris"-vorming van het verkeersreglement voor ouderen kunnen worden georganiseerd. Een dergelijke opfriscyclus zou de vicieuze cirkel druk verkeer - geen dagelijkse ervaring - onzekerheid - isolement doorbreken.
  • Start to bike: De fiets is een ideaal vervoermiddel voor het afleggen van korte afstanden zoals vriendenbezoekjes, kleine boodschappen of gewoon recreatief rondtoeren. Een (opfris)vorming in fietsen (inclusief verkeersreglement) voor ouderen zorgt voor gezonde lichaamsbeweging, behoud van transportvrijheid, en bijhorend sociaal contact en zelfredzaamheid.

Een derde belangrijk punt is dat de gemeente in haar beleid de nadruk moet leggen op wonen in eigen buurt. Hoe ouder je wordt hoe belangrijker het lokale leven; maar dit is niet steeds houdbaar in de eigen woning of zonder hulp. De gemeente kan dit stimuleren via bvb:

  • Verkavelingsvoorschriften voorzien op meergezinswoningen (kangoeroewoningen, cohousing)
  • Sociale meergezinswoningen bouwen
  • De gemeente moet via het sociaal huis een databank aanleggen met vrijwilligers voor mantelzorg.

6.    Onze gezinnen maken veel gebruik van het zwembad. De Gezinsbond organiseert er ook haar zwemlessen die jaar na jaar veel succes kennen. Wat zijn jullie plannen met dit zwembad op korte en lange termijn?

In de huidige toestand kan het zwembad geen 6 jaar meer opengehouden worden. De meerderheid in het volgende gemeentebestuur zal ofwel het zwembad definitief afbreken, ofwel volledig renoveren. Voor LVB is de keuze duidelijk: ze willen geen zwembad meer! Misschien ligt het te dicht tegen andere sportterreinen?

Het zwembad moet zowat het drukst bezette sport- en recreatielokaal van de gemeente zijn. Deze functionaliteit moet volgens sp.a Groen+ absoluut blijven in Ternat. Maar om het zwembad te redden zullen de structurele problemen zoals onder andere betonrot moeten aangepakt worden.

Wij pleiten ervoor om het zwembad integraal te renoveren.

Op korte termijn pleiten we voor het openhouden van het zwembad terwijl er onmiddelijk werk wordt gemaakt van een renovatiedossier. Volledige renovatie zou ongeveer 2.5 miljoen € kosten. Een investering die echter de werkingskost zal doen dalen door betere isolatie en zuinigere en groenere energieopwekking en warmterecuperatie.Dit zal de energiefactuur gevoelig naar beneden halen.

Voor de duurtijd van de werken moet de gemeente een akkoord sluiten met Liedekerke en of Asse om Ternatse zwemclubs en Ternattenaren te kunnen laten uitwijken naar deze zwembaden en dit tegen de tarrieven voor inwoners van hun gemeente.