De vragen van Natuurpunt

25 September 2012

De vragen van Natuurpunt

Onder het motto ' natuurstempel op het lokaal beleid!' wil Natuurpunt de leden informeren over de standpunten van de verschillende Ternatse partijen. We geven jullie graag de vragen van Natuurpunt en de antwoorden van sp.a groen +.Druk een

VRAGEN NATURPUNT

1. Welke punten inzake milieu en natuur zijn verwerkt in uw lokaal partijprogramma?

2. Hoe wenst uw partij dit te vertalen op gemeentelijk vlak en te integreren in een

strategisch meerjarenplan?

3. Wat verstaat u onder een lokaal milieuhandhavingsbeleid en hoe uit zich dat in de

praktijk?

4. Bent u bereid een constructieve samenwerking met Natuurpunt Ternat uit te

bouwen? Wat omvat volgens u deze samenwerking en op welke gebieden wenst u

samen te werken?

5. Wat zijn de 5 topprioriteiten die uw partij wenst te verwezenlijken gedurende de

komende 6 jaar op het vlak van milieu en natuur?

6. Is uw partij bereid om onderstaande voorstellen, plannen of projecten te

verwezenlijken en waarom?

a) bomenplan Ternat : uitvoeren van laanbeplantingen.

b) beheer van gemeentelijke natuurgebieden overdragen aan Natuurpunt Ternat.

c) werken aan de biodiversiteit in onze gemeente door:

? het ondertekenen van het charter voor biodiversiteit

? biodiversiteit als permanent aandachtspunt in de besluitvorming te integreren.

? mee te werken aan concrete acties voor behoud en herstel van leefgebieden en soorten.

d) aankoop van natuurgebieden met voorziening van de nodige budgetten.

e) uitbouw netwerk trage wegen.

f) opmaak groen en/of blauw RUP.

g) opmaak van een mobiliteitsplan met een uitgebreid voetpad - en fietsnetwerk.

h) opmaak van een uitvoeringsplan voor het zoneringsplan.

i) opmaak en uitvoering van een erosiebestrijdingsplan.

j) verder uitwerken van het poelenplan.

7. Andere suggesties of voorstellen

 

ANTWOORDEN sp.a groen +

1. De lijst groen&sp.a-Ternat onderschrijft het Memorandum van BBL en Natuurpunt en wil zes jaar mee aan de kar trekken voor een ambitieus en duurzaam beleid. Een beleid dat kiest voor een kernachtige en doordachte ruimtelijke ordening, zuiver water, robuuste natuur dicht bij huis en ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen. We willen ruimte creëren voor grote aaneengesloten natuurgebieden, een kernversterkend ruimtelijke beleid voeren en energieverspilling aanpakken.

2. Een duurzaam lokaal milieubeleid heeft belang bij langdurige inspanningen. Planmatig werken met een duidelijke lange termijnvisie voor ogen is essentieel. Milieubeleid laat zich ook niet scherp afbakenen. Dit moet dan ook transversaal doorheen het bestuursakkoord lopen. Dit kan hard gemaakt worden door een percentage van de overige budgetten te vergrendelen. De schepen bevoegd voor leefmilieu kan deze ontgrendelen wanneer er voldoende rekening is gehouden met het leefmilieu.

3. Als een gemeente niet optreedt tegen illegaal kappen van bomen , verbranden van afval of inpalmen van een buurtwegen, zal men het beleid niet serieus nemen. Het is dus kwestie om die wettelijke bepalingen te doen naleven. Daarom is een volwaardige handhavingsdienst en een laagdrempelig klachtenmeldpunt voor eerstelijnsondersteuning nodig.

Het milieuhandhavingsdecreet vervangt alle toezichts- en strafbepalingen in bestaande milieudecreten door één globale regeling. In de bestaande milieudecreten worden de bestaande toezichts- en strafbepalingen telkens vervangen door een verwijzing naar het milieuhandhavingsdecreet. *Het milieuhandhavingsdecreet is te vinden in titel 16 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) (ingevoegd door decreet 21.12.2007, B.S., 29.02.2008) Het Milieuhandhavingsdecreet biedt meer mogelijkheden voor

? Gemeentelijke Administratieve Sancties op 'kleine vormen van openbare overlast', ook al zitten die te paard op een milieu-overtreding. Concreet: in de artikels die milieuverontreiniging strafbaar stellen (art. 16.6.2 en 16.6.3 DABM ), staat telkens een tweede paragraaf met de GAS-uitzondering.

? en voor gemeentelijke milieutoezichthouders.

4.  Ja, wij streven naar een participatieve democratie en zijn dus sowieso vragende partij om actief samen te werken met burgers en verenigingen, dus ook natuurpunt Ternat. Onder samenwerking met natuurpunt Ternat begrijpen wij:

? Actieve uitnodiging tot het geven van input en feedback bij het opstellen van concrete plannen/projecten.

? Samenwerking in het aankopen van natuurgebied.

? Samenwerking in het beheer van gemeentelijk natuurgebied.

5. Natuur en milieu zijn voor ons meer dan losstaande acties of programmapunten.

Het verzekeren van duurzaam beleid in alle beleidsdomeinen en elke beslissing hier aan toetsen moet verzekeren dat elke stap in gelijk welk bevoegdheidsdomein een stap vooruit is voor milieu en natuur. Bvb Openbare ruimte: streven naar verdichting van de woonkernen en versnippering tegengaan (ruilverkaveling); zonevreemde bedrijven stimuleren of faciliteren in het verplaatsen naar geschiktere plaatsen.

6. Zoals reeds eerder vermeld: Voor groen&sp.a-ternat is het verduurzamen van het beleid het uitgangspunt van ons programma. Wat betreft het basisprogramma op vlak van natuur en milieu gaan we uit van memorandum van BBL en natuurpunt.

Wij zijn dus volmondig akkoord met genoemde voorstellen. Bvb: Door het opstellen van blauwe en groene Ruimtelijke Uitvoeringsplannen willen we ruimte voor water en natuur realiseren. Deze uitvoeringsplannen vormen de basis voor het afleveren van (bouw- en verkavelings)vergunningen. Ruimte geven aan natuur en water zorgt ervoor dat wateroverlast bij piekneerslag vermeden wordt en biedt een leefgebied voor planten en dieren. Natte zones moeten bewaard worden als waterbergings- en infiltratiegebied. We informeren ons als gemeente daarbij op de informatie uit deelbekkenplannen en overstromingskaarten.

7. Natuur en biodiversiteit

De gemeente moet zich volledig inschakelen in de Europese doelstelling om het biodiversiteitsverlies te stoppen. Groenternat zet in op toegankelijke natuurgebieden en voldoende groen in nabijheid van wijken en woonkernen.

? Door het Charter voor Biodiversiteit te ondertekenen engageert de gemeente zich om werk te maken van een ambitieus lokaal biodiversiteitsbeleid en hierbij zoveel mogelijk verenigingen te betrekken.

? Natuur heeft ruimte nodig. De gemeente investeert actief in de aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden door ofwel zelf gronden aan te kopen, ofwel terreinbeherende organisaties zoals natuurpunt te ondersteunen bij de aankoop en/of het beheer van grote aaneengesloten gebieden.

? We creëren speelplekken in bestaande bossen. Belangrijk hierbij is dat deze plekken tot stand komen door een overlegproces met alle betrokken partners, in het bijzonder kinderen.

? De gemeente investeert in de aanplanting van extra bomen, onderhoud van bestaande bomen en richtlijnen die omschrijven hoe om te gaan met bomen bij wegen- of infrastructuurwerken.

? Door middel van eigen natuurontwikkelingsplannen kan de gemeente kwetsbare soorten meer kansen op overleven bieden of verdwenen soorten opnieuw uitzetten.

? We adopteren een (bedreigde) lokale plant of dier (zwaluwen, vleermuizen, vlinders, ?) en gebruiken dit om het grote publiek warm te maken voor natuur en lokale fauna en flora.

? Wegbermen vormen vaak een laatste uitwijkplaats voor planten en dieren. Aangezien wegen heel Vlaanderen doorkruisen vormen ze vaak interessante verbindingsassen tussen natuurgebieden. Een lokaal bermbeheerplan zorgt dat deze kansen optimaal worden benut.

? Waar mogelijk wordt gekozen voor inheemse beplanting op het openbaar domein.

? De gemeente organiseert vormings- en infodagen over ecologisch en biodivers tuinieren

en geeft premies voor de aankoop van inheemse planten, ecologische producten of onkruidbranders.

? de lokale overheid profileert zich als 'bijenvriendelijke' gemeente. Dit kan vormgegeven worden door het zaaien en aanplanten van stuifmeel en nectarhoudende bloemen en planten, het inrichten van een bijenhotel en het opzetten van een informatiecampagne voor burgers.

? De gemeente stimuleert de aanwezigheid van natuurlijke elementen in landbouwgebied zoals het inzaaien van bloemenranden of het onderhouden van kleinschalige landschapselementen.

?Lokale besturen sluiten zich aan bij de campagne voor GGO-vrije gemeenten.

?De gemeente voert een preventief beleid op vlak van vossen. Door inwoners te stimuleren gerichte maatregelen te treffen wordt schade door vossen vermeden. Meer info www.sos-vos.be

Milieu en gezondheid

Elke burger heeft recht op een gezond leefmilieu. Groen gaat dan ook voor een gemeente waar het gezond om leven is: gezonde lucht, minder lawaai, minder stress en zuurstof in de straten door voldoende groen.

3 Een goed lokaal milieubeleid is gebaat bij het in kaart brengen van de huidige toestand. Dit kan door een nulmeting op basis van objectieve gegevens (aantal sluikstorten, bodemvervuiling, omgevingslawaai, ?) enerzijds en anderzijds door de subjectieve beleving van inwoners te bevragen. Op belangrijke plekken in de gemeente, zoals scholen en nabij drukke wegen, wordt de luchtkwaliteit gemeten en in kaart gebracht.

4 De lokale overheid kiest resoluut voor een gifvrij beheer van het openbaar domein en spoort haar inwoners aan om hetzelfde te doen. Al van bij de inrichting van het openbaar domein wordt rekening gehouden met het duurzaam en ecologisch beheer ervan achteraf.

5 Geluidsoverlast wordt actief bestreden door in te zetten op autoluwe woongebieden, snelheidslimieten, meer beplanting en geluidsschermen langs drukke verkeersaders (E40 en steenweg).

6 Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid.

De milieudienst neemt actief haar controlefunctie op, zorgt voor een goede klachtenbehandeling en ook de zonale politie heeft aandacht voor milieucriminaliteit.

7 De gemeente laat haar burgers op een aangename manier kennismaken met de voordelen van vegetarische voeding. Ze schuift een haalbare uitdaging naar voren om minstens één keer per week vlees of vis te vermijden, naar het voorbeeld van het 'Donderdag Veggiedag'-project. Ze maakt zelf werk van deze goede gewoonte in de gemeentelijke kantines en de schoolkantines.

Dierenwelzijn

De lokale overheid heeft een belangrijke rol te spelen op vlak van dierenwelzijn. Toch verdwijnt dit vaak tussen de plooien van andere bevoegdheidsdomeinen. Groen pleit daarvoor om dierenwelzijn expliciet aan een bepaalde schepen toe te wijzen.

8 Ook andere soorten (kraaien, ratten, halsbandparkieten, brulkikker?) kunnen bij overpopulatie voor overlast zorgen. Bij bestrijding van deze overlast gaat de lokale overheid telkens doordacht te werk en houdt rekening met de specifieke kenmerken van de diersoort.

9 Circussen met wilde dieren worden niet op het grondgebied van de gemeente toegelaten.

10 Biologische veehouderij wordt gestimuleerd. De gemeente ondersteunt boeren die diervriendelijk werken.

Afval

Een groene gemeente is een afvalarme gemeente, die in eerste instantie inzet op het voorkomen van afval, vervolgens zoveel mogelijk hergebruik stimuleren en ten slotte een goed functionerende, gescheiden ophaling organiseren, zodat zoveel mogelijk afval kan worden gerecycleerd en zo weinig mogelijk moet worden verbrand. Het ultieme streefdoel is te evolueren naar een gemeente met een gesloten materiaalkringloop.

11 De gemeente zet actief in op afvalpreventie:

12 Het verspreiden van stickers om reclamedrukwerk te weigeren heeft een groot effect op de hoeveelheid papier- en kartonafval.

13 Een luierpremie voor herbruikbare luiers zorgt voor een aanzienlijk lagere fractie restafval (elk kind is goed voor 1 ton luiers).

14 De lokale overheid werkt samen met en promoot lokale kringloopcentra.

15 De gemeente experimenteert met een lokale uitleendienst. Deze voorkomt dat materialen, die niet dagelijks worden gebruikt (boormachine, aanhangwagen, haagschaar, behangtafel, ?) door iedereen individueel moeten worden aangekocht, maar kunnen worden ontleend. Dit creëert ook werkgelegenheid (in de sociale economie).

16 Compostmeesters in wijken kunnen ervoor zorgen dat inwoners zelf gaan composteren of met hun groenafval in wijkcomposthopen terecht kan.

17 Kippen houden = afval voorkomen. Dit kan gestimuleerd worden door groepsaankopen aan te bieden, of adoptie van kippen uit legbatterijen. Belangrijk is eveneens informatie mee te geven over het verzorgen van kippen, het bouwen van een kippenhok e.d.

18 De tarievenpolitiek van het containerpark moet doordacht opgebouwd zijn zodat er (1) geen concurrentie ontstaat met buurgemeenten, (2) burgers gestimuleerd worden om afval naar het containerpark te brengen en (3) afvalproductie ontmoedigd wordt. De gemeente kan bv. elke inwoner een beperkt aantal bezoeken gratis toestaan. Eens dit aantal overschreden is, betalen inwoners voor het deponeren van hun afval.

Voorbeeldfunctie gemeente

Wanneer een lokale overheid inspanningen vraagt aan haar inwoners en de bedrijven op haar grondgebied, kan de overheid zelf niet achterwege blijven en moet zij het minstens even goed doen (bij voorkeur beter).

19 Milieu- en sociale criteria vormen een essentieel onderdeel van het gemeentelijke aankoopbeleid . De lokale overheid kan hiervoor een gestructureerd en overzichtelijk aankoopproces op poten zetten. Waar mogelijk wordt gekozen voor de aankoop van lokale producten en fair trade. Bij het uitschrijven van openbare aanbestedingen worden standaard een set duurzaamheidscriteria meegenomen.

20 Een actieve en transparante communicatie met de burgers is erg belangrijk voor het milieubewustzijn en het draagvlak voor het lokale milieubeleid.

21 Een vaste rubriek in internat/uitternat informeert over de natuurgebieden in de gemeente.